GİZLİLİK POLİTİKASI

YÜZBAŞIGİL PREFABRİK İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

GİZLİLİK POLİTİKASI


YÜZBAŞIGİL PREFABRİKİNŞ. SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ÖNSÖZ

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunukapsamında Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilensizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına Yüzbaşıgil Prefabrikİnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verileriniziYüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Ştiilegüvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

            Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Ştibünyesindeyürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

 

                                                                       YÜZBAŞIGİL PREFABRİK
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

1.GİZLİLİK POLİKASININ AMACI

            Kişisel verilerin korunması ve kanunlara uyum sağlanması temel prensibimizdir.Yüzbaşıgil Prefabrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Yüzbaşıgil Prefabrik” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Şirketimiz daima kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır.)uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de Yüzbaşıgil Prefabrikolarak kanunungetirdiği tüm yükümlülüklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 

2.GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

            İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında işlenmektedir. Söz konusu verileriniz;

-           Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,

-           Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,

-           Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

-           Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,

-           Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.

 

İşbu politikamızı Yüzbaşıgil PrefabrikolarakKanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir.

Gizlilik politikasıYüzbaşıgil Prefabrik’ünçözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin, müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. İşbu gizlilik politikası bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER

            Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir.Bu bağlamdaYüzbaşıgil Prefabrik’inaçık rızaya dayanarak veya Kanuna uygunluk halleri kapsamında işlediği verilerde de işbu ilkeler geçerli olacaktır.

-Hukuka Uygun Olması: Yüzbaşıgil Prefabrikgerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi Yüzbaşıgil Prefabrikiçin önem arz etmektedir.

-Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: Yüzbaşıgil Prefabrikgerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi Yüzbaşıgil Prefabrikiçin önem arz etmektedir.

-İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: Yüzbaşıgil Prefabrikmuhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.

-Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: Yüzbaşıgil Prefabrikgerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir. Fakat Yüzbaşıgil Prefabrik, müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

-Gerektiğinde Güncel Olması: Yüzbaşıgil Prefabrikmuhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.

-Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Yüzbaşıgil Prefabrikkişisel verileri veri sahibinin verdiği açık rıza veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızınişlemektedir. Her kişisel verinin işlenme amacı belirli olup meşru olmayan hiçbir amaç için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

-Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Yüzbaşıgil Prefabrikelde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde veri sahibinin haklarıhüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

            Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin“6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” Yüzbaşıgil Prefabriktarafından hazırlanarak internet sitesine yüklenmiştir. Kişisel verileri işlenen sizler internet sitemizdeki başvuru usul ve esaslarına uyarak yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

            Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Yüzbaşıgil Prefabriktarafından re’sen(kendiliğinden) yapılmaktadır.

 

6.CİMRİLİK İLKESİ

            Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir.

Yüzbaşıgil Prefabriktarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır.Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir.

 

7.VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

            Yüzbaşıgil Prefabrikolarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Yüzbaşıgil Prefabrikticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlamaktadır.

Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de gerekli olduğu durumlarda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekteve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

 

8.VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

            Yüzbaşıgil Prefabrikbünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilergerekli olduğu durumda ya da taleple güncellenebilmektedir. Güncellemeye ilişkin gerekli önlemler de Yüzbaşıgil Prefabriktarafından alınmaktadır.

 

9.VERİLERİN DOĞRULUĞU

            Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesiYüzbaşıgil Prefabriktarafından benimsenmiştir. Yüzbaşıgil Prefabrikmüşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

            Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi Yüzbaşıgil Prefabrik’ eait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye ve/veya özel nitelikli kişisel veriye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aydınlatma Metinlerindeki farklılığa paralel olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları da değişkenlik gösterebilmektedir.

 

12.SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

            Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler açık rıza alınmaksızınYüzbaşıgil Prefabriktarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek her zaman güncellenebilir.

 

13.İŞ- ÇÖZÜM ORTAKLARI VE TİCARİ ORTAKLARLA PAYLAŞILAN KİŞİSEL VERİLER

            Yüzbaşıgil Prefabrikkişisel verilerin paylaşılması konusunda Hukuka Uygun davranmayı ilke haline getirmiştir. Bu bağlamda iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır.

Yüzbaşıgil Prefabrikveri gizliliği taahhüdü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş - çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

 

14.OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişilerin aleyhine kullanılamaz.Yüzbaşıgil Prefabrikotomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

 

15. YÜZBAŞIGİL PREFABRİK ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 

 

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME:Çalışanlara ait kişisel Veriler,verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca açık rızası alınmaksızın Yüzbaşıgil Prefabriktarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:Çalışanların kişisel verileri şirketleçalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadarölçülülük çerçevesinde çalışanların açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. Yüzbaşıgil Prefabrikher koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta gereken tedbirleri alacağını taahhüt etmektedir.

ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin açık rızası ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Yüzbaşıgil Prefabrik6698 Sayılı Kanun’a ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikli kişisel verileri işlerken gerekli olduğu durumda hem ilgilinin açık rızasını hem de Kurul’un belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.

OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:    Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ:

            Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler içiniş sözleşmesinin sağladığı ilişki çerçevesindeaçık rıza alınmadanYüzbaşıgil Prefabriktarafından işlenebilmektedir. Yine Yüzbaşıgil Prefabrik ile iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

 

ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM:

            İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına Yüzbaşıgil Prefabriktarafından şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir.Yüzbaşıgil Prefabriktahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Fakat bu noktada Yüzbaşıgil Prefabrikgerekli Aydınlatma Yükümlülüğünü de yerine getirmektedir.

Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan Yüzbaşıgil Prefabrikile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

16.YURT İÇİ VE YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

            Yüzbaşıgil Prefabrikkişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi amacıyla iş-çözüm ortakları, gerçek ve tüzel kişiler, ticari ortaklarıve hissedarları ile paylaşabilir. Yine Yüzbaşıgil Prefabriktedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Bu bağlamda Yüzbaşıgil Prefabrik, Kişisel Verilerin KorunmasıKanununda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde kanuna uygunluk halleri kapsamında veyahut ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir.

Yüzbaşıgil Prefabrik, kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri aktarırken 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranmaktadır.

 

17.BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına alınmıştır.Yüzbaşıgil PrefabrikKanun uyarınca veri işlenmeden önce ilgilinin aydınlatılması ve gerektiği durumda açık rızasının alınmasının gerektiğini, veri işlendikten sonra ilgilinin verisi hakkında bilgi talep etme, güncellenme, silinme, yok etme ve anonim hale getirme hakkının olduğunu kabul etmektedir.

 

            İlgili kişiler“6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu”’naYüzbaşıgil Prefabrik’ in internet sitesinden ulaşarak kişisel verileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.

 

            Yukarıda bahsedilen taleplere ilişkin başvurular şirketin internet sitesinden veya şirketten temin edilen başvuru formunun eksiksiz doldurulması ile yapılmaktadır. Başvuru formu ıslak imza ile imzalanarak (kimlik fotokopisi ile birlikte) Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya kurumsal uzantılı e-posta adresine iletilebilecektir.Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Ek olarak başkası adına yapılan bilgi talebi de şirket tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı Yüzbaşıgil Prefabriktarafından tespit edilirse;Yüzbaşıgil Prefabrik’ ünher türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin talepleri Yüzbaşıgil Prefabrik’ e ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır.Yüzbaşıgil Prefabrikgerekli görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir.

 

18.GİZLİLİK İLKESİ

            Yüzbaşıgil Prefabrik‘e muhtelif yollardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir.Verinin işlenme amacı ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalayamaz.

 

19.DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ

            Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de gerektiği durumda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak Yüzbaşıgil Prefabrikkişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

 

20.KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

            Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Yüzbaşıgil Prefabrikkendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.

 

21.GÜNCELLEME

İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda listelenmekte ve gösterilmektedir.

 

Politika Güncelleme Tarihi

 

Değişiklikler

26/07/2021

 

                       

YÜZBAŞIGİL PREFABRİK        
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.